Regulamin

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego, zwany dalej „regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego należącego do P.P.U.H „KŁOSOK” Andrzej Kłosok.

Rozdział I
Przepisy ogólne

1. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego, zwany dalej „regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego należącego do P.P.U.H „KŁOSOK” Andrzej Kłosok.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
– pojazd – środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym,
– operator – P.P.U.H „KŁOSOK” Andrzej Kłosok,
– organizator – Gminę Pszczyna,
– przewóz – transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora,
– pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale IV),

3. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są operator, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu.

4. Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierującego pojazdem oraz innych upoważnionych osób.

5. W przypadku awaryjnej zmiany trasy kierujący pojazdem obowiązany jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

6. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane siłą wyższą lub powstałe w szczególności w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez zarządcę drogi lub organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

Rozdział II
Przewóz osób

1. Pasażerowie zobowiązani są wsiadać do pojazdu pierwszymi drzwiami i bez wezwania okazać bilet miesięczny prowadzącemu pojazd lub dokonać zakupu biletu

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
a) podczas ruchu pojazdu,
b) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
c) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

3. Pasażer podróżujący w czasie jazdy na stojąco zobowiązany jest trzymać się poręczy lub uchwytów.

4. Dziecko przewożone w wózku powinno być zapięte za pomocą pasów wózka, a sam wózek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się (zaciągnięty hamulec postojowy).

5. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem. Czynność ta powinna być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

6. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
a) osób z dzieckiem oraz kobiet w ciąży,
b) inwalidów (osób niepełnosprawnych),
c) wózków dziecięcych.
Pasażer, który zajmuje miejsce specjalnie oznaczone, zobowiązany jest ustąpić je osobie uprawnionej.

7. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie niniejszego regulaminu lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

8. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego oraz na przystankach pasażerom zabrania się:
a) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
b) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
c) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia autobusu,
d) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
e) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,
f) spożywania napojów alkoholowych,
g) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu lub przystanku,
h) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,
i) żebrania i sprzedaży obnośnej,
j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju,
k) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,
l) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów bez zgody organizatora,
m) zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów.

9. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, niezależnie od ograniczeń określonych w ust.1 pasażerom zabrania się także palenia tytoniu i używania e-papierosów.

10. Prowadzący pojazd może odmówić przewozu, a w przypadku jego rozpoczęcia usunąć z pojazdu osoby, które są uciążliwe dla pozostałych pasażerów, a w szczególności osoby agresywne, nietrzeźwe.

11. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób niestosujących się do regulaminu, osób uciążliwych oraz zagrażających porządkowi.

12. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją Dyspozytorowi operatora.

13. Za szkody, których doznał pasażer podczas przewozu, odpowiedzialność ponosi operator na podstawie odrębnych przepisów. Wystąpienie szkody powinno być zgłoszone niezwłocznie kierowcy autobusu przez poszkodowanego lub świadka zdarzenia.

Rozdział III
Przewóz bagażu i zwierząt

1. Opłata za przewóz dozwolonego bagażu lub zwierzęcia jest równa normalnej opłacie osobowej obowiązującej w wybranej strefie. Opłacie podlega każda sztuka bagażu i zwierząt oddzielnie, i nie są stosowane żadne ulgi i zwolnienia z opłat.

2. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do przewozu zwierząt (w koszach, transporterach, klatkach) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom trzecim, w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz tych zwierząt.

5. Przewóz psów pod opieką pasażera dozwolony jest pod warunkiem, że:
a) pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec,
b) pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa.

6. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzęciem należy do pasażera.

7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

8. Opłacie bagażowej, według obowiązującej taryfy podlegają:
a) bagaż, dla którego suma długości, szerokości i wysokości przekracza 120 cm,
b) psy przewożone zgodnie z warunkami pkt 5,
c) narty, duże torby podróżne, plecaki ze stelażem, dywany, listwy, itp.

9. Zwolnione z opłat za bagaż są:
a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające sumy wymiarów (długość, szerokość i wysokość) 120 cm,
b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach,
c) wózki inwalidzkie,
d) wózki dziecięce, w których przewożone są dzieci do lat 4 – ograniczenie wieku lat nie dotyczy przypadku gdy w zwykłym wózku dziecięcym przewożone jest dziecko starsze niepełnosprawne, nie poruszające się samodzielnie wózkiem inwalidzkim,
e) instrumenty muzyczne, sztalugi, rulony, teczki ochronne itp. pomoce szkolne przewożone przez uczniów i studentów szkół artystycznych lub technicznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej określającej profil szkoły.

10. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożony bagaż lub zwierzęta.

11. Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu z jego winy oraz za szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

12. Zabrania się przewożenia w autobusach:
a) rowerów,
b) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała czy odzieży, np. ostre narzędzia, tafle szklane, niezabezpieczone pojemniki ze smarami, farbami itp.
c) przedmiotów cuchnące, zapalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne materiały niebezpieczne,
d) przedmiotów wywołujące uczucie odrazy
e) zwierząt uciążliwych i dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu) i zwierząt zagrażających życiu lub zdrowiu innych pasażerów
f) broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu osób uprawnionych do jej przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

13. W przypadku stwierdzenia, że pasażer przewozi rzeczy wyłączone z przewozu, prowadzący pojazd i kontrolerzy biletowi upoważnieni są do wezwania pasażera do opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

Rozdział IV
Zasady uiszczania opłaty za przewóz osób

1. Umowa na przewóz zawierana jest poprzez:
a) Zakup u kierowcy biletu jednorazowego ważnego dla strefy 1, 2 lub 3 zgodnego z aktualnie obowiązującą taryfą,
b) wykupienie w przedsprzedaży odpowiedniego biletu okresowego i zajęcie miejsca w pojeździe,

2. Dostępne są w sprzedaży bilety dla:
a) Strefy 1 – bilet ważny jest w obrębie jednej miejscowości
b) Strefy 2 – bilet ważny jest w obrębie dwóch sąsiadujących miejscowości
c) Strefy 3 – bilet obowiązuje w obrębie trzech lub więcej miejscowości

3. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu za przejazd.

4. Ważnymi i uprawniającymi do przejazdu dokumentami przewozowymi są bilety zakupione z kas fiskalnych zamontowanych w autobusach jeżdżących na zlecenie Organizatora.

5. Kierowca może odmówić sprzedaży biletu przy chęci zapłaty przez pasażera nominałem znacznie odbiegającym od ceny biletu (różnica powyżej 20 zł).

6. Po otrzymaniu biletu jednorazowego lub miesięcznego pasażer zobowiązany jest sprawdzić zakupiony bilet i w przypadku wykrycia nieprawidłowości niezwłocznie poinformować kierowcę o błędnie wystawionym bilecie. W przypadku kontroli biletów Kontroler nie przyjmuje reklamacji z powodu błędnie wydanego biletu.

7. Do przejazdów z ulgą 100% uprawnione są następujące osoby:
– dzieci w wieku do lat 4,
– umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych,
– Posłowie na Sejm i Senatorowie,
– funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
– umundurowani funkcjonariusze Policji,
– żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego,
– przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
– osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne,
– jedno z rodziców lub opiekun osoby dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej,
– osoby, które ukończyły 70 rok życia .

8. Dokumentem uprawniającym do przejazdu z ulgą 100% jest dowód osobisty, legitymacja służbowa ze zdjęciem lub inny równoprawny dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

9. Do przejazdów z 50% ulgą uprawnione są następujące osoby:
– dzieci i młodzież w okresie od 4 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia,
– studenci do ukończenia 26 roku życia.

10 Bilet jednorazowy szkolny / studencki można zakupić w autobusie okazując kierowcy ważną legitymację szkolną / studencką.

11. Dzieciom, które nie rozpoczęły nauki w szkole i nie posiadają legitymacji szkolnej, ulgi określone w ust. 7 i 9 przysługują na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna, z którym podróżują.

12. W przypadku, gdy Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie powiadomi o ryzyku przekroczenia poziomu 200µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, na obszarze obejmującym gminę Pszczyna, na dzień wskazany w powiadomieniu, pasażerom przysługują bezpłatne przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pszczyna.

13. Uprawnienia, o których mowa w ust. 12, będą obejmowały osoby korzystające z gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Pszczyna, za wyjątkiem osób posiadających bilety miesięczne i okresowe, którym nie przysługuje zwrot należności z tytułu bezpłatnych przejazdów.

Rozdział V
Kontrola biletów

1. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów posiadający identyfikator ze zdjęciem, zawierający numer służbowy, nadruk „Gmina Pszczyna”, termin ważności oraz podpis i pieczęć operatora wystawiającego dokument.

2. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.

3. W przypadku korzystania z prawa do ulgi pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi dokument uprawniający do przejazdu ulgowego zgodny z określoną ustawą.

4. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:
a) braku odpowiedniego lub ważnego biletu, lub
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego, lub
c) legitymowania się biletem zakupionym dla strefy 1 poza strefą 1, lub
d) legitymowania się biletem zakupionym dla strefy 2 poza strefą 1 i 2, lub
e) naruszenia przepisów o przewozie bagażu i zwierząt,
ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewozowej.

5. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.

6. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera. Pasażer będzie obciążony opłatą dodatkową za interwencję Policji przewidzianą w cenniku.

7. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kierowca ma prawo udostępnić pasażerom do wsiadania i wysiadania wyłącznie wybrane drzwi.

Rozdział VI
Opłata dodatkowa

1. Kontroler podczas przeprowadzonej kontroli wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku gdy korzystający z autobusu:
a) nie posiada ważnego na dany przejazd biletu jednorazowego lub miesięcznego,
b) legitymuje się biletem zakupionym po zakończonej kontroli,
c) legitymuje się biletem wydanym przez innego przewoźnika,
d) legitymuje się biletem zniszczonym, co uniemożliwia jego identyfikację,
e) legitymuje się biletem zakupionym na strefę 1 lub 2 poza obowiązywaniem określonej strefy,
f) legitymuje się biletem okresowym poza trasą, do przejazdu której uprawnia,
g) posiada bilet ulgowy i nie posiada ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

2. Wysokość opłaty dodatkowej:
a) 75 zł brutto za jazdę bez biletu lub jazda z biletem poza strefą, w której bilet jest ważny,
b) 60 zł brutto za przejazd bez dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
c) 30 zł brutto za przewóz większego bagażu lub zwierzęcia bez uiszczonej opłaty,
d) 225 zł brutto za spowodowanie zatrzymania autobusu lub zmianę trasy przejazdu autobusu lub spowodowanie interwencji służb mundurowych.

3. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej niezwłocznie na miejscu zdarzenia lub w terminie wyznaczonym na wezwaniu, wartość opłat dodatkowych ulega obniżeniu o 30 %.

4. Opłata manipulacyjna związana z anulowaniem opłaty dodatkowej wynosi 10 % wysokości nałożonej opłaty dodatkowej.

5. Opłata dodatkowa za jazdę bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego może być anulowana po wniesieniu opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt 4. i po przedstawieniu Dyspozytorowi ważnego w dniu przejazdu dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.

6. Opłata dodatkowa za jazdę bez biletu może być anulowana po wniesieniu opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt 4. i po przedstawieniu Dyspozytorowi ważnego w dniu przejazdu imiennego biletu miesięcznego.

7. Anulowanie opłaty dodatkowej może nastąpić do 7 dni po otrzymaniu wezwania.

Rozdział VII
Cennik biletów

1. Cennik biletów na przewóz osób:

2. Opłata za bagaż i/lub za zwierzę stanowi cenę biletu normalnego obowiązującej w określonej strefie i nie mają zastosowania ulgi.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

1. W przypadku stwierdzenia naruszeń któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu przez pasażera kierowca autobusu lub kontroler biletowy ma prawo wezwać pasażera do bezpiecznego opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

2. W przypadku bierności pasażera wezwanego do opuszczenia pojazdu kierowca autobusu lub kontroler biletowy ma prawo do wezwania funkcjonariuszy policji lub skierowania autobusu na najbliższy posterunek policji. Pasażer taki zostanie obciążony opłatą dodatkową przewidzianą w cenniku.

3. W przypadkach określonych w pkt 1 i 2 pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletu.

4. Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji, operator przyjmuje za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: pszczyna@klosok.eu lub pod numerem tel: 577 200 410 w godzinach od 7:00 do 15:00 w każdy dzień tygodnia.

ORGANIZATOR:


Gmina Pszczyna
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna

Tel: 32 449 39 00
FAX: 32 449 39 55
e-mail:
pszczyna@pszczyna.pl
OPERATOR:


P.P.U.H „KŁOSOK”
Andrzej Kłosok
ul. Gajowa 62
44-240 Żory
Tel: 32 455 66 49
Fax: 32 455 66 21
e-mail:
biuro@klosok.eu
DYSPOZYTORNIA:


P.P.U.H „KŁOSOK”
Andrzej Kłosok
ul. Wodzisławska 2
43-200 Pszczyna
Tel. 577 200 410

e-mail:
biuro@klosok.eu

Obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.