Cennik biletów

Bilety miesięczne są sprzedawane w biurze firmy „KŁOSOK” tj. przy ul. Wodzisławskiej 2 w Pszczynie. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

 1. Wykaz osób uprawnionych do przejazdów darmowych oraz ulgowych
 2. Do przejazdów z ulgą 100% przy przejazdach w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Pszczyna, są uprawnione następujące osoby:
  a) dzieci w wieku do 4 lat;
  b) osoby które ukończyły 70 rok życia;
  c) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych;
  d) Posłowie na Sejm i Senatorowie;
  e) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  f) umundurowani funkcjonariusze Policji;
  g) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego;
  h) przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji;
  i) osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne;
  j) jedno z rodziców lub opiekun osoby dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej.
 3. Do przejazdów z ulgą 50% przy przejazdach w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Pszczyna, są uprawnione następujące osoby:
  a) dzieci i młodzież w wieku od 4 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia;
  b) studenci do ukończenia 26 roku życia.
 4. Zwolnienia z opłat
  W przypadku gdy Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania 200 μg/m³ dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze obejmującym gminę Pszczyna ustala się na dzień wskazany w powiadomieniu uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pszczyna.
  Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą obejmowały osoby korzystające z gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Pszczyna za wyjątkiem osób posiadających bilety miesięczne i okresowe, którym nie przysługuje zwrot należności z tytułu bezpłatnych przejazdów.
 5. Opłaty dodatkowe:
  1) 75 zł brutto- za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2) 60 zł brutto- za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3) 30 zł brutto- za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu;
  a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;
  4) 225 zł brutto – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
  5) Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10 % tej opłaty